Nytt om kirkebygget

Status

 • Reguleringsplan – godkjent.
 • Arkitekttegninger – under arbeid.
 • Landskapsplan – under arbeid.
 • Byggesøknad – ikke startet.
 • Igangsettelsesdato – ikke satt.

Byggeprosjektet er nå i en fase der vi venter på svar fra Skolestyret om skolen ønsker å benytte underetasje til ungdomsskole. Avklaring på dette skal besluttes på skolens generalforsamling 20.03.2019.

Prosjektet venter også på tilbakemelding på tilsagn om gaver. Frist for innlevering av tilsagn om gaver var satt til 03.03.2019, men endelig avklaring ventes å være klar til årsmøtet den 03.04.2019.

Økonomi

Det kan gledelig meldes om at det kom inn vesentlig gaver til kirkebygget på slutten av 2018. Dette var i form av gaver med skattefradrag. Frist for tilbakemelding om gavetilsagn ble satt til 03.03.2019. Status pr 03.03 er:

 

Enkeltgaver  i 2018 836 500
Avtalegiro i 2018 123 500
Tilsagn gaver 12 546 000
Sum per 03.03.2019 13 476 000
Herav gaver i form av varer 30000
Totalsum pr 03.03.2019 13 506 000
Lån 2 000 000

Kirkeorgel

Det ble på menighetsmøtet den 23.01.2019 besluttet å kjøpe et elektronisk orgel til den nye kirken.

Besøk til Norkirken i Grimstad

Byggekomiteen og styringsgruppen var søndag 3. mars på besøk i Norkirken i Grimstad. Her ble vi varmt ønsket velkommen og fikk en grundig omvising og gjennomgang av prosjektets byggherrerepresentant, leder for byggekomiteen og presten.

Figur 1 Fasede tegninger av bygget

 

Bygget er fundamentert til fjell, uten kjeller bortsett fra et teknisk rom på 60m2. Grunnflaten er på 1050m2 og andre etasje er på 550m2. Vegger er i vesentlig grad bygget av betongelementer, gulver er av betong som er sandslipt og voksbehandlet. Inngangspartiet er en stor vindusflate med solskjerming. Det er store glassflater og glassdører mellom kirketorg og kirkerom. Kirkerommet er på ca 400m2 med plass til 320 sitteplasser. Det er også en kafeteria som er tilknyttet kirkerommet med foldevegger. Her er det møblert med bord og stoler, men kan ommøbleres til 150 stoler i rader ved store møter.

Figur 2 Alter

Kjøkkenet er på 40 m2 og bygget for cateringvirksomhet i forbindelse med sommerstevne på bibelskolen og idrettshallen. Det var ingen serveringsluke fra kjøkken, men kirkekaffe ble satt ut på to bord i kirketorget med kaffe og kaker.

Figur 3 Plantegning 1 etasje

Figur 4 Plantegninger 2 etasje

Bygget er varmet opp med jordvarme fra 4 stk brønner à 150m. Det er gulvvarme i første etasje og radiatorer i andre etasje.

Uteområdet er pent opparbeidet med belegningsstein og asfalt. Området foran hovedinngangen er bilfritt og har benker og lekeapparater.

Kostnadsrammen for dette bygget ble satt til 38 millioner. Denne summen inkluderer kontraktssum, tomt, inventar, mva, finanskostnader osv.

Menighetsbygget ble planlagt finansiert med

 • 3,5 mill. kr fra kontobeholdning
 • 8,0 mill. kr fra salg av eksisterende menighetsbygg i Lillesandsveien 17
 • 5,5 mill. kr fra utleie med drift i samarbeid med Bibelskolen
 • 21 mill. kr i gaver og givertjeneste

Les mer om økonomien til bygget her: http://norkirkengrimstad.no/nytt-menighetsbygg/okonomi/

Det ble informert om at entreprenøren tapte penger på dette prosjektet og at totalen prisen burde vært en del høyre.

Vi tar med oss mange nyttige tips om hva vi bør tenke på i vårt prosjekt.

Tilbakemelding og spørsmål

Har du spørsmål, tilbakemeldinger eller forslag til byggeprosessene rettes disse enten til leder av styringsgruppen Terje M Sletten på telefon 91 36 98 98, e-post: terjem.sletten@skagerakenergi.no, eller leder av byggekomiteen Bjørn Terje Semb telefon 91 31 03 13 e-post fam.semb@gmail.com.

Aktiviteter siste måned

 • Planlagte aktiviteter i undergrupper.
 • Kratlegge tilsagn om gaver.
 • Møte med arkitekt/landskapsarkitekt.

Planlagte aktiviteter denne måned

 • Planlagte aktiviteter i undergrupper.
 • Kratlegge tilsagn om gaver.
 • Besøk Norkirken i Grimstad 03.03.
 • Møte med arkitekt/landskapsarkitekt.

Planlagte aktiviteter neste måned

 • Møte med arkitekt/landskapsarkitekt.
 • Planlagte aktiviteter i undergrupper.

Status undergrupper

Tekniskgruppe

Består av 5 medlemmer og jobber med løsninger til kirken.Leder for gruppa er Jan Ingar Søtvedt.

Interiørgruppe

Består av 4 medlemmer, og jobber med løsninger til kirken. Leder for gruppa er Grethe Minnesjord.

Utomhusgruppe

Består av rektor, lærer og ett medlem fra byggekomiteen. Jobber med løsninger for kirke og skole. Leder for gruppa er Hans Petter Nomme

Økonomigruppe

Består av 5 medlemmer. Leder av gruppen er Atle Minnesjord. Jobber blant annet med hvordan innsamling av midler til kirkebygget skal organiseres. Det er nå laget mulighet på Delk.no til å gi faste gaver og enkeltgaver.

Dugnadsgruppe

Består av 3 medlemmer. Leder for gruppen er Jan Ingar Søtvedt.

Status for dugnad

Til nå har 68 personer meldt seg til dugnad. For å kunne få til dette prosjektet innenfor de økonomiske rammene er vi avhengi av mye dugnadsarbeid. Vi trenger så mange som mulig. Ta kontakt med Jan Ingar Søtvedt for å melde deg på dugnad.

Spørsmål og kommentarer

Ta gjerne kontakt med:

 • Bjørn Terje Semb telefon 91 31 03 13
 • Terje M Sletten telefon 91 36 98 98

Vennlig hilsen

Byggekomité og Styringsgruppen