Informasjon nytt kirkebygg

Det er fullt trøkk på Skauen om dagen, dugnadsgjengen står på og det er klart for storinnrykk av Tor Entreprenør straks. Framover vil byggekomiteen forsøker å legge ut informasjon her på delktelemark.no annenhver fredag eller deromkring.

 1. Som tidligere opplyst i kirken er det satt ned to rør for måling av grunnvannstand. Dette av hensyn til valg av metode for fundamentering. Vi har ikke fått noen endelige resultater av målingen, og type fundamentering er derfor ikke avklart.
 2. Opparbeiding av sykkelparkering pågår, men foreløpig stanset, for heller å prioritere gangvegen på vestsiden av Skidar.
 3. Opparbeiding av gangvegen pågår. I første omgang skal den gjøres klar for å brukes som anleggsveg i byggetiden, for å avlaste Skauenvegen, som er en typisk boliggate. Endelig ferdiggjøring av gangvegen blir gjort først mot slutten av byggetiden for den nye kirken. Arbeidet som nå pågår, blir gjort på dugnad.
 4. Gapahuken er nå revet, og materialene fjernet. Noe av materialene skal brukes til å bygge ny gapahuk på knausen ca. 100 m syd for skolen. Det satses på at ny gapahuk er ferdig før skolestart til høsten. Ett av huskestativene er flyttet opp til SFO, mens det andre er lagret under paviljongen.
 5. Søknad om igangsettingstillatelse sendt inn, og er til behandling i kommunen. Den forventes å foreligge en av de nærmeste dagene. Søknaden i denne omgang gjelder grunnarbeid og arbeider med underetasjen.
 6. Vi har fått tillatelse fra kommunen til å grave ut for parkeringsplass på området der gapahuken sto. Entreprenøren har planlagt at graving begynner før påske. Området skal brukes til riggområde i byggetiden.
 7. Detaljprosjektering av kirkebygget pågår. Kommunikasjon foregår for det meste på telefon og via e-post. Vi gjør oppmerksom på at vi må forvente både justeringer og endringer i tegningene så lenge detaljprosjekteringen pågår. Det er mange fagfelt som skal koordineres, jfr framføring av ventilasjonskanaler, strømkabler, vann- og avløpsrør, kanaler for kommunikasjon m.v. Ventilasjonsanlegget (aggregat og kanaler) krever mer plass enn tidligere antatt. Det har ført til at arealet i underetasjen for ungdomsarbeidet er redusert.
 8. Det har blitt delt ut infoskriv til husstandene i Skauenvegen ang oppstart av bygging.
 9. Vi i byggeprosjektet ønsker å legge til rette for varierte aktiviteter i lokaler som ungdommer vil trives i. Innredning av lokalene ønsker vi å gjøre med aktiv involvering og deltagelse fra ungdommene. Når underetasjen er ferdig vil ungdomsarbeidet kunne disponere betydelige arealer:
  1. Egne rom som skal disponeres av ungdommen, til sammen vel 90 m² (ungdomsrom med kjøkken, aktivitetsrom og lager)
  2. Amfi og skoletorg utgjør mer enn 150 m² og ligger i tilknytning til lokalene til ungdommen
  3. Tre grupperom på til sammen over 50 m²
  4. Fire store klasserom hvor det planlegges at to av klasserommene kan slås sammen til en sal på 120 m².