Informasjon kirkebygg på Sakuen

Anleggsområdet og HMS

Anleggsarbeidene er i full gang og byggekrana er på plass. I tillegg er det kommet opp brakkerigg. Hele området rundt byggetomta og den nye parkeringa mot vest er sperret av med anleggsgjerde. Det er spennende å følge med på framdriften, og det gjør vi fra utsida av gjerdet. Vi understreker at bare personer som er autorisert av Tor Entreprenør AS har adgang til anleggsområdet. Av hensyn til sikkerhet i byggeperioden respekterer vi dette konsekvent.

Tilsagn om gaver – status

I starten av 2019 ble det gjort henvendelse til ca 200 aktive medlemmer med anmodning om å gi tilsagn om gaver til kirkebyggprosjektet. På menighetsmøtet i slutten av mai 2019 var det kommet svar fra ca 2/3 av disse, og med et totalt tilsagn om gaver på ca kr 14,4 mill. Noen av de som ikke hadde gitt tilsagn informerte om at de ville vente med å svare til det forelå et konkret byggebudsjett. Innbetaling av gaver skjer i henhold til tilsagn, og med hovedtyngden i desember hvert år. Økonomigruppa i byggeprosjektet rapporterer at det ikke er kommet vesentlige nye tilsagn om gaver etter mai 2019. Vi minner om at budsjettet for kirkebygget ble godkjent i menighetsmøtet i januar.Det er fint å få tilbakemelding fra dere som ikke svarte i fjor.

Gjennomførte og planlagte dugnadsaktiviteter

En solid gruppe trofaste medlemmer har i mange uker vært i aktivitet på Skauen – innenfor de rammer som myndighetene har satt for fellesaktiviteter under koronapandemien:

  • Den gamle gapahuken er fjernet og område for ny gapahuk er ryddet syd for vår eiendomm etter avtale med grunneier.
  • Område for sykkelparkering er opparbeidet øst for skolebygningen.
  • Det er bygget anleggsveg der ny G/S-veg kommer fra parkeringa ved Skidar og opp til nytt parkeringsområde mot vest.
  • Skauenvegen er utvidet i henhold til reguleringsplanen.
  • Nytt parkeringsområde opparbeides nord på eiendommen, og ny miljøbod bygges.

Det planlegges videre dugnadsarbeid både på dag- og kveldstid i ukene fram til ferien. Det er behov for både fagfolk og sjauere til:

  • Videre arbeid med opparbeiding av parkeringsområdet mot nord.
  • Bygging av miljøbod og oppføring av ny garasje ved SFO-bygget.
  • Bygging av ny gapahuk.

Vi minner om invitasjonen til dugnad som ble sendt ut pr e-post i slutten av mars fra «DELK Dugnad». Det er fortsatt behov for ressurser. Send en e-post til dugnaddelktelemark@gmail.com eller ta kontakt med Jan Ingar (92 23 39 13), Asbjørn (90 50 12 77) eller Thorbjørn (48 99 88 76).

Informasjon fra kirkebyggprosjektet på møtene våre

Vi i byggeprosjektet hadde ambisjoner om å kunne gi fersk og oppdatert informasjon på kunngjørings-plass i kirken på gudstjenester og søndagsmøter. Det har ikke vært mulig de siste to månedene. Vi planlegger å komme i gang igjen nå – også når vi har digitale møter på søndagene – med en kort, muntlig informasjon en eller to ganger i måneden.