INFORMASJON – KIRKE PÅ SKAUEN

Status

 • Reguleringsplan – godkjent.
 • Arkitekttegninger – under arbeid, neste møte 29.04.
 • Landskapsplan – under arbeid 1utkast levert.
 • Byggesøknad – ikke startet.
 • Anbudsrunde – ikke startet.
 • Igangsettelsesdato – ikke satt.

 

Skole i underetasjen

Etter skole og barnehagens generalforsamling i mars, ble det konkludert med at det skal jobbes videre med tilrettelegging for skolebruk i underetasjen av kirkebygget.

 

Økonomi

Det er fortsatt en del som ikke har svart på tilsagn om gaver. Byggeprosjektet må vite hvor mye det kan bygges for. Med de tilsagnene som er gitt til nå, kan det bygges ett bygg til ca 62 mill. kr. Det vil kunne gi ett bygg på 1780 kvm med en kvadratmeterpris på 35000. Bruttoareal for tegningsutkastet som foreligger nå er på 2195kvm.

TNOK
Bankinnskudd 1.1.2019 10000
Gavetilsagn 15000
Dugnadsinnsats 5000
MVA-kompensasjon 5000
Salg av Borgeskogen kirke 4000
Skoledel – ekstrabetaling fra skolen 8000
Banklån 15000
PROSJEKTSUM 62000

Tabell 1 Forslag til finansieringsplan pr 31.03.209

Inntektspostene «gavetilsagn» og «skoledel – ekstrabetaling fra skolen» vil ikke være på konto ved oppstart av prosjektet, men vil komme over noe tid.

«Gavetilsagn» er en blanding av engangsgaver og månedlige/årlige gaver. Siden disse gavene kommer over noe tid, vil menigheten måtte mellomfinansiere gavene ved økt banklån de første årene.

«Skoledel – ekstrabetaling fra skolen»: Det er skissert en årlig betaling fra skolen på 0,6 mill for klasserom i underetasje. 0,6 mill vil finansiere et banklån på 8 mill, og derfor er 8 mill lagt inn i finansieringsplanen.

Borgenheim, Borgeskogen og Akkerhaugen har hatt årlige driftsutgifter på 140 000 kr. Dette er årlige faste driftsutgifter (strøm, forsikring, kommunale avgifter). Eventuelle vedlikeholdsutgifter har kommet i tillegg.

Driftsutgifter på nytt kirkebygg vil deles mellom skolen og menigheten.

Det forventes at menighetens andel av driftsutgifter ikke vil overstige beløpet som det har kostet å drifte Borgenheim, Borgeskogen og Akkerhaugen.

Møte med arkitekt og landskapsplan.

29.04 skal byggeprosjektet i møte med Børve Borchsenius arkitekter for å planlegge veien videre. På dette møtet skal følgende momenter drøftes:

 

 1. Utforming, konstruksjon og materialvalg bør ivareta noen overordnede prinsipper:
  1. Fasader bør gi tydelig signal om at dette er et kirkebygg (form, symboler, skilting mm)
  2. God kombinasjon av lave byggekostnader, holdbarhet og enkelt vedlikehold
 2. Byggehøyde: Innenfor rammer i reguleringsplanen
 3. Arealramme: Maksimalt 2.200 m²
 4. Underetasje, Presiseringer og justeringer:
  1. Skal dekke skoledel og areal for ungdom slik det foreligger i planskisser – med noen justeringer
  2. Vurdere plassering av ventilasjon for både hovedetasje (kirkedel) og underetasje
 5. Hovedetasje, presiseringer og justeringer:
  1. Flytte areal for barnearbeid (bl a søndagsskole) til 2. etasje
  2. Sette av tilstrekkelig areal for lager (stoler, bord, utstyr for lyd/bilde, musikkinstrumenter mv) – antall m²
  3. Flytte stollager og småbarnsrom
  4. Øke småbarnsrom til minimum 20 m²
  5. Vurdere plassering av kjøkken
  6. Store dører og glass mellom kirkesal og kirketorg
  7. Justere løsning for garderobe og toaletter
  8. Løfteplattform i stedet for skrårampe ved podiet i kirkesal (krever mindre plass)
  9. Etablere felles inngang for kirke og skole, tydelig markert på fasaden
 6. etasje, presiseringer og justeringer:
  1. Ventilasjon for 2. etasje, hovedventilasjon flyttes til underetasje og areal frigjøres
  2. Eksisterende pipeorgel er besluttet ikke flyttet til ny kirke og areal frigjøres
  3. Areal for høyttalere plasseres over spillepult – 6 m² (1,5 x 4 m)
  4. Areal for barnearbeid (bl a søndagsskole), kan også benyttes som grupperom, samtalerom, møterom mm
  5. Justere løsning for kontorareal med x(?)antall cellekontorer og åpent landskap (for ansatte og noe plass for frivillige medarbeidere)
 7. Andre forhold:
  1. Kan vinduer i klasserom i underetasje benyttes som rømningsvei?
  2. Vedrørende brannhensyn – hva er best økonomisk på sikt (investeringskostnad og vedlikeholdskostnader), å etablere brannceller eller installere sprinkelanlegg?
  3. Kan trapper i nord-østre hjørne unngås?
  4. Noe mer?

Aktiviteter forrige måned

 • Planlagte aktiviteter i undergrupper.
 • Kratlegge tilsagn om gaver.
 • Besøk Norkirken i Grimstad 03.03.
 • Møte med arkitekt/landskapsarkitekt.
 • Forberede til generalforsamling.

Planlagte aktiviteter denne måned

 • Forberede til møte med arkitekter 29.04.
 • Planlagte aktiviteter i undergrupper.
 • Jobbe med landskapsplan.

Planlagte aktiviteter neste måned

 • Møte med arkitekt/landskapsarkitekt.
 • Planlagte aktiviteter i undergrupper.

Tilbakemelding og spørsmål

Har du spørsmål, tilbakemeldinger eller forslag til byggeprosessene rettes disse enten til leder av styringsgruppen Terje M Sletten på telefon 91 36 98 98, e-post: terjem.sletten@skagerakenergi.no, eller leder av byggekomiteen Bjørn Terje Semb telefon 91 31 03 13 e-post fam.semb@gmail.com.