Informasjon fra byggekomiteen Mars 2018

Byggekomiteen og styringsgruppen har som mål å holde menigheten løpende oppdatert. Dette vil bli gjort via e-post, delktelemark.no og oppslag lagt ut i kirken. Det vil bli sendt ut informasjon minst 1 gang i mnd.

Reguleringsplan

20.03.18 var reguleringsplanen for Skauen skole oppe til 2. gangs høring i hovedutvalg for teknisk sektor. Følgende står i saksdokumentet.

«Rådmannens innstilling: Forslag til detaljreguleringsplan for 63/594 m.fl. – Skauen skole, med plankart og bestemmelser datert 28.2.2018, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

Hovedutvalg for teknisk sektor har behandlet saken i møte 20.03.2018 sak 29/18 Møtebehandling Det fremkom ingen forslag ved behandlingen av saken.

VoteringRådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for teknisk sektors vedtak/innstillingForslag til detaljreguleringsplan for 63/594 m.fl. – Skauen skole, med plankart og bestemmelser datert 28.2.2018, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.»

Saken skal nå til videre behandling i bystyret.

Om du vil se mere angående reguleringsplanen kan du klikke her.

Aktiviteter siste måneder

 • Arbeidet med reguleringsplanen.
 • Kontakt med arkitekt.
 • Vurdering av grunnboring.
 • Etablering av undergrupper.
 • Aktiviteter i undergrupper.

Aktiviteter denne måned

 • Reguleringsplan var oppe til 2. gangs høring 20.03.2018.
 • Lage skisse for fremdriftsplan.
 • Møter i undergruppene.

Aktiviteter neste måned

 • Kontakt med Skien kommune om utbyggingsavtale.
 • Reguleringsplan opp til politisk behandling i bystyret 12.04.
 • Søknad om fritak eller reduksjon av behandlingsgebyr for reguleringsplanen.
 • Kontakt med arkitekt – status for plantegninger.
 • Planlagte aktiviteter i undergrupper.

Status undergrupper

Teknisk gruppe

Består av 5 medlemmer og jobber med løsninger til kirken.

Interiør gruppe

Består av 4 medlemmer, og jobber med løsninger til kirken

Utomhus gruppe

Består av  rektor, lærer og ett medlem fra byggekomiteen. Jobber med løsninger for kirke og skole

Økonomigruppe

Består av 4 medlemmer.

Status for dugnad

Til nå har 52 personer meldt seg til dugnad, men vi trenger flere nøkkelpersoner med mer faglig tyngde. Ta kontakt med Jan Ingar Søtvedt for å melde deg på dugnad.

Status for økonomi og finansiering

 • Viktige momenter fra utkast til finansieringsplan som ble gjennomgått i menighetsmøtet 24.01.2018.
 • Ole Gunnar utfordres etter hvert til å utarbeide egnede diagram og oversikter.
 • Mulighetsstudie 170.000,- til Børve og Borchenius ark.
 • Reguleringsplan 100.000,-  Til Børve og Borchenius ark og Asplan Viak.
 • Reguleringsgebyr 215000,- Skien kommune.

Tilskudd til private kirkebygg

Med virkning fra 01.01.18 ble den statlige støtteordningen «Tilskudd til private kirkebygg» gjeninnført.  Byggekomiteen har sjekket ut hvorvidt vårt kirkebygg vil kvalifisere for støtte, og vi har vært i kontakt med Kulturdepartementet. Det er to hindringer som gjør at vi ikke kvalifiserer for støtte. For det første gis det ikke støtte til bygg eller deler av bygg som det er mottatt momskompensasjon for. Vi planlegger å bygge to klasserom som det vil søkes om momskompensasjon for, og menigheten vil da ikke være støtteberettiget for resten av bygget. Den andre hindringen er at kirkebygget må eies av et registrert trossamfunn. DELK sentralt er registrert trossamfunn, mens kirkebygget vil eies av DELK Telemark.

Spørsmål og kommentarer

Ta gjerne kontakt med:

 • Bjørn Terje Semb   telefon 91 31 03 13
 • Terje M Sletten      telefon 91 36 98 98

Vennlig hilsen

Byggekomité og Styringsgruppe