Informasjon fra byggekomiteen april 2018

INFORMASJON – KIRKE PÅ SKAUEN – April2018
Innledning

Byggekomiteen og styringsgruppen har som mål å holde menigheten løpende oppdatert. Dette vil bli gjort via e-post, delktelemark.no og oppslag lagt ut i kirken. Det vil bli sendt ut informasjon minst 1 gang i mnd.

Reguleringsplan

Reguleringsplan har nå blitt godkjent i bystyret, og det jobbes nå med planskisser som blir grunnlaget for byggesøknaden.

Aktiviteter siste måneder
 • Reguleringsplan var oppe til 2. gangs behandling i teknisk hovedutvalg 20.03.2018.
 • Lage skisse for fremdriftsplan.
 • Møter i undergruppene.
Aktiviteter denne måned
 • Kontakt med Skien kommune om utbyggingsavtale.
 • Reguleringsplan opp til politisk behandling i bystyret 12.04, og ble godkjent.
 • Søknad om fritak eller reduksjon av behandlingsgebyr for reguleringsplanen.
 • Kontakt med arkitekt – status for plantegninger.
 • Planlagte aktiviteter i undergrupper.
Aktiviteter neste måned
 • Jobbe med fremdriftsplan
 • Møter med arkitekt
 • Grunnboring på tomta
 • Fortsette dialog med Skien kommune ang:
  • Flytting av gapahuk
  • Opprusting av Skauenvegen (utbyggingsavtale)
  • Ny G/S veg (utbyggingsavtale)
  • Trafikk i anleggsperioden
 • Planlagte aktiviteter i undergrupper.
Status undergrupper
Bønnegruppe

Består av 5 medlemmer og ber for prosjektet vårt.

Teknisk gruppe

Består av 5 medlemmer og jobber med løsninger til kirken.

Interiør gruppe

Består av 4 medlemmer, og jobber med løsninger til kirken

Utomhus gruppe

Består av rektor, lærer og ett medlem fra byggekomiteen. Jobber med løsninger for kirke og skole

Økonomigruppe

Består av 4 medlemmer.

Orgelgruppe

Jobber med løsninger for orgelet

Samarbeidsgruppe med skolestyret

Består av medlemmer i skolestyret, byggekomitéen og styringsgruppa.

Status for dugnad

Til nå har 62 personer meldt seg til dugnad, men vi trenger flere nøkkelpersoner med mer faglig tyngde. Ta kontakt med Jan Ingar Søtvedt for å melde deg på dugnad.

Status for økonomi og finansiering
 • Viktige momenter fra utkast til finansieringsplan som ble gjennomgått i menighetsmøtet 24.01.2018.
 • Ole Gunnar utfordres etter hvert til å utarbeide egnede diagram og oversikter.
 • Mulighetsstudie 170.000,- til Børve og Borchenius ark.
 • Reguleringsplan 100.000,- Til Børve og Borchenius ark og Asplan Viak.
 • Reguleringsgebyr 215.000,- Skien kommune.
Spørsmål og kommentarer

Ta gjerne kontakt med:

 • Bjørn Terje Semb telefon 91 31 03 13
 • Terje M Sletten telefon 91 36 98 98

Vennlig hilsen

Byggekomité og Styringsgruppe