Etterlyst – En bok om Bergprekenens Jesus. Har folkekirkene glemt han?

En bokanmeldelse av Hans-Martin Fahre

Hovedtittel: ETTERLYST: Undertitler: Bergprekenens Jesus. Har folkekirkene glemt ham? Forfatter: Oskar Skarsaune

Boka handler om hvordan en del kristne miljøer har glemt noe av Jesu klare budskap i Bergprekenen og hvordan det gir seg uttrykk i kristne miljøers syn og praksis i viktige trossaker.

En meget sterk bok av en forfatter med stor kunnskap, personlige erfaringer og et våkent blikk for det som skjer i kirke og kristenliv i dag. Samtidig gir han oss et spennende tilbakeblikk på bibel- og kirkehistorien vi er en del av. Her kan det spesielt nevnes tekster i bibelen som omhandler dåpen og videre Martin Luthers overraskende tanker og vurderinger i forhold til barnedåp og voksendåp spørsmålet. Det er her spesielt interessant å se hvordan dette har formet kirkens historie frem til i dag.

Boken gir oss en grundig veiledning i hvordan vi bør la Bergprekenen være en viktig veileder for vår tro og vårt liv.  Her underviser Jesus selv sine disipler til å følge ham ved å formidle evangeliet videre til neste generasjoner. Forfatteren strekker samtidig linjene tilbake til tekster i GT som underbygger Bergprekenens betydning enda sterkere også for oss. Han tar også frem flere bibelfortellinger og lignelser som underbygger hva det er å følge Jesus i samfunnet rundt oss i dag og hvordan kirke og menighetsliv skal leves i takt med hva Jesus formidlet til disiplene i Bergprekenen. Er vi i stand til å forkynne evangeliet videre til neste generasjoner dersom vi holder oss innenfor vår egen kirkedør? Hvordan innretter vi oss i forhold til vår forkynnelse? Hva er forskjellen på verdens kongedømme og Guds kongedømme?

Dette er noen av mange utfordrende spørsmål forfatteren stiller oss i boken.

Det er også interessant å lese hvordan forfatteren i lys av vår folkekirketradisjon i dag trekker linjer tilbake til keiser Konstantinopel og Romerrikets historie og dets tilpasninger og samarbeid med datidens kirke- og kristenliv. Noe som etter hvert resulterte i sterke men usunne bånd mellom statsmakt og kirkemakt.

I de siste kapitlene i boken går forfatteren dypere inn på hvilke avgjørende betydning Bergprekenen har for menigheten som Kristi kropp og hver enkelt av oss som Jesu disippel og etterfølger.

Boka ga meg mye og er virkelig verdt å lese og fordype seg i.