Infomasjon om vår nye kirke

DELK Telemark har satt sammen en Styringsgruppe og en Byggekomite, som skal arbeide med nytt kirkebygg. Prosjekteringskomiteen har allerede i sitt arbeide samlet inn ønsker og behov for det nye kirkebygget i dokumenter som Styringsgruppen og Byggekomiteen nå skal jobbe videre med.

Byggekomiteens medlemmer er:

  • Terje Semb: Leder
  • Ole Gunnar Foss
  • Grethe Marie Minnesjord
  • Atle Minnesjord
  • Jan Ingar Søtvedt
  • Hans Petter Nomme,

 

Byggekomiteens mandat er blant annet å ivareta byggherreansvaret, planlegge og gjennomføre bygging av ny kirke innenfor rammene som DELK Telemark menighet har gitt og engasjere entreprenører og lignende. I tillegg skal den ta med seg innspill fra dialogmøter og opprette nødvendige undergrupper. Alle viktige beslutninger skal forankres i menighetsmøtet gjennom styringsgruppa for byggeprosessen.

Styringsgruppa ledes av Terje Sletten, og er menighetens organ for styring av byggeprosessen. Styringsgruppa skal bistå byggekomiteen slik at byggeprosessen kan gjennomføres innen fastsatte rammer, samt å ha ansvar for informasjon og å forberede saker til menighetsmøtet

Komiteene skal ha hyppige møter fremover for å følge kirkebyggeprosessen tett. Det skal dannes undergrupper for de forskjellige fagområdene som trengs for å bygge ny kirke. Kirkebygget kommer til å bli et stort og omfattende prosjekt. Det kommer til å kreve mye av oss som menighet, og mye av deg som medlem, men sammen skal vi bygge vår nye kirke og styrke vår menighet. Prosjektet vil kreve bistand til praktiske oppgaver både før byggestart og i byggeperioden. Det vil også bli nødvendig med økonomisk hjelp fra medlemmene.

Ingen kan alt men alle kan noe, så ta kontakt med oss i byggekomitéen om det er noe du kan bidra med. All hjelp tas imot med takk. Ha dette i tankene når du, en eller flere ganger blir spurt om å bidra med noe. Sammen skal vi bygge, og sammen skal vi styrkes.

Mange spørsmål kommer snikende nå som denne prosessen begynner å bli en realitet. Byggekomiteen og styringsgruppa skal etter beste evne svare på alle spørsmål. Ikke alle kan besvares med en gang, men håper du vil få svar på alle dine spørsmål underveis.

Veien videre

I følge Skien kommune vil saken bli tatt opp til førstegangsbehandling i teknisk utvalg (heretter kalt TU) 29.11.

Når den har vært oppe til førstegangsbehandling vil kommunen legge ut planforslaget til offentlig ettersyn. Planen må da ligge ute i minst 6 uker slik at alle berørte har mulighet til komme med eventuelle merknader.

Når fristen for offentlig ettersyn er ute vil TU behandle saken med eventuelle merknader.

Når planforslaget er ferdigbehandlet i TU, legges saken frem for kommunestyret til vedtak. Kommunestyret må treffe vedtak senest 12 uker etter at planforslaget var ferdigbehandlet i TU.

Blir reguleringsplanen vedtatt, settes det i gang med en arkitektkonkurranse mellom to-tre arkitektkontor. Når arkitektonisk utforming er valgt, må det sendes en byggesøknad til kommunen. Er tegninger gjort i henhold til godkjent reguleringsplan, kan vi regne med en ukomplisert prossess å få byggetillatelse. Når byggetillatelse foreligger, skal bygget ut på anbud. Entreprenør velges og oppstarts- og ferdigstillelsesdato kan bestemmes

Bønn

Først av alt kommer bønn. Be for menigheten og prosessen videre.

«Gå opp i fjellet, hent ned tømmer og bygg huset, så Jeg kan ha behag i det og herliggjøre Meg, sier Herren.» Haggai 1,8